Termes i condicions

Dades identificatives

En compliment amb el deure informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les dades següents:

L'empresa física titular del domini web projectlobster.com és Project Lobster SL (d'ara endavant Project Lobster) amb domicili a aquest efecte a Barcelona, ​​Gavà Carrer Cubelles 15-7, i correu electrònic hello@projectlobster.com.

PROJECT LOBSTER SL amb CIF B67222828 està degudament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​al Tom 46436, Foli 59, Inscripció 1a i Full 519933.

Objecte

Project Lobster, responsable del lloc web www.projectlobster.com, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar tots els usuaris del lloc web, respecte a quines són les condicions dús del lloc.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web i utilitzi els seus serveis, o faciliti les seves dades, assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí contingudes, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

Aquest contracte té per objecte regular la prestació dels serveis oferts a través del present lloc web, i concretament, la venda d'ulleres graduades i de sol i muntures.

A continuació s'exposa el document contractual que regirà la prestació dels nostres serveis i venda de productes, a través del lloc web: www.projectlobster.com propietat de Project Lobster (d'ara endavant Project Lobster). L'acceptació del present document comporta que l'usuari:

Ha llegit, entén i comprèn el que aquí exposem: (1) Que és una persona amb capacitat suficient per contractar, (2) 1ue assumeix, i accepta, totes les obligacions aquí disposades. Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web www.projectlobster.com, fins a la publicació duna nova versió.

Compra de productes

Com comprar productes?

Per realitzar comandes de Productes, l'Usuari haurà de seguir el procediment de compra establert al Lloc Web, llegir i acceptar aquestes Condicions d'Ús i seleccionar “Finalitzar la Comanda”. A continuació, Project Lobster enviarà un correu electrònic a l'Usuari confirmant que la Comanda ha estat acceptada (la “Confirmació de l'ordre”). El contracte entre l'Usuari i Project Lobster quedarà finalment formalitzat un cop Project Lobster enviï a l'Usuari la Confirmació de la compra. Seran objecte del contracte únicament aquells Productes indicats a la Comanda.

Disponibilitat de productes

Totes les Comandes estan subjectes a disponibilitat dels Productes. En el cas que, un cop enviada la Confirmació d'Enviament, Project Lobster no pogués disposar del Producte sol·licitat per qualsevol circumstància, es posarà en contacte amb l'Usuari com més aviat millor comunicant-li aquesta circumstància. En aquest cas, Project Lobster podrà: I. oferir a l'Usuari, sense augment de preu, un producte de característiques i especificacions similars al de l'inicialment sol·licitat, sempre que siguin acords amb les necessitats de l'Usuari; i/o II. oferir a l'Usuari deixar sense efecte la Comanda sol·licitada reintegrant-li l'import pagat per aquest, en el termini de (14) dies hàbils.

Negativa a tramitar una comanda

Encara que Project Lobster farà el possible per tramitar sempre totes les Comandes, pot haver-hi circumstàncies excepcionals que us obliguin a rebutjar la tramitació d'alguna Comanda després d'haver enviat la Confirmació de l'ordre, per la qual cosa Project Lobster es reserva el dret a fer-ho en qualsevol moment, a la seva discreció sencera.
Project Lobster es reserva el dret de retirar qualsevol Producte del Lloc Web en qualsevol moment i de treure o modificar qualsevol material o contingut del mateix, no sent responsable davant de l'Usuari o davant de qualsevol tercer pel fet de retirar qualsevol Producte del Lloc Web, amb independència de si aquest Producte ha estat venut o no, de treure o modificar qualsevol material o contingut del Lloc Web.

Garantia dels Productes

Tots els Productes continguts al Lloc Web són originals de Project Lobster. Tots ells compten amb una garantia de dos (2) anys conforme als criteris i condicions descrites al Reial Decret Legislatiu, 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa de els Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

S'entendrà que els Productes són conformes amb les Condicions d'Ús sempre que compleixin tots els requisits que s'expressen a continuació:

  1. S'ajustin a la descripció realitzada per Project Lobster i tinguen les qualitats del Producte que Project Lobster haja presentat a l'Usuari en forma de mostra o model.
  2. Siguin aptes per als usos que ordinàriament destinin els productes del mateix tipus.
  3. Sigueu aptes per a qualsevol ús especial requerit per l'Usuari quan ho hagi posat en coneixement de Project Lobster, sempre que Project Lobster hagi admès que el producte és apte per a aquest ús.
  4. Presenten la qualitat i les prestacions habituals d'un producte del mateix tipus que l'Usuari pugui esperar, tenint en compte la naturalesa del Producte.

En cas de quedar provat que el Producte no s'ajusta a les especificacions establertes, Project Lobster procedirà, quan correspongui, a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte sent aquestes gestions gratuïtes per a l'Usuari.

Project Lobster no és responsable dels danys als Productes que puguin resultar d'un mal ús dels mateixos, així com d'actes o omissions de l'Usuari que no s'ajustin a les especificacions de cada Producte o dels danys causats per tercers que no hi siguin vinculats a Project Lobster.

Project Lobster posa la cura més gran en la realització de la presentació i descripció dels Productes. Tot i això, les fotografies dels Productes es presenten de manera il·lustrativa. Per conèixer les característiques precises de cada producte haurà de comprovar les dades descriptives corresponents que acompanyen cada producte.

Lliurament dels Productes

Un cop enviada la Confirmació d'Enviament, els Productes es lliuraran a l'adreça indicada per l'Usuari en realitzar la Comanda en el termini aproximat d'entre un i vint (1-20) dies laborables a comptar del dia de la compra.

Project Lobster no assumeix cap responsabilitat quan el lliurament del Producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència que les dades facilitades per l'Usuari siguin falses, inexactes o incomplets o quan el lliurament no es pugui efectuar per causes alienes a l'empresa d'enviaments, assignada per a tal efecte, com ho és l'absència de l'usuari o la retenció del producte a duanes.

Els terminis de lliurament són aproximats, encara que Project Lobster intenta ajustar-s'hi.

Preu i pagament dels Productes

Els preus aplicables a cada Producte seran els publicats al Lloc Web en la data en què l'Usuari faci la Comanda. Els preus que s'indiquen, respecte a cadascun dels productes o serveis oferts al lloc, inclouen l'impost sobre el valor afegit (IVA) i s'entendran en euros (€). Els preus aplicables a cada servei, seran els publicats al lloc web o els oferts en forma d'ofertes i promocions al lloc web oa banners, comunicacions comercials del prestador, etc… Tot i que Project Lobster intenta assegurar-se que tots els preus que figuren al Lloc Web són correctes, poden produir-se errors. En cas que Project Lobster descobreixi un error en el preu d'algun dels Productes que hagi sol·licitat algun Usuari, us informarà el més aviat possible i us donarà l'opció de reconfirmar la Comanda al preu correcte o bé anul·lar-lo. Si Project Lobster no aconsegueix posar-se en contacte amb l'Usuari, la Comanda es considerarà cancel·lada i es reemborsarà a l'Usuari íntegrament les quantitats que hagi abonat.

Project Lobster no estarà obligat a subministrar a l'Usuari cap Producte al preu inferior incorrecte (fins i tot encara que li Confirmació d'Enviament hagi estat enviada) si l'error en el preu és obvi i inequívoc i hagués pogut ser reconegut de forma raonable per l'Usuari com a preu incorrecte .

Els preus poden canviar en qualsevol moment. Tot i això, els possibles canvis no afectaran els Productes respecte als que Project Lobster ja hagi enviat la Confirmació d'Enviament.

I. Forma de pagament

L'Usuari podrà fer el pagament mitjançant targetes de crèdit o dèbit Visa, Visa Electron, Mastercard, American Express o mitjançant PayPal. Per minimitzar el risc daccés no autoritzat, es codificaran les dades de la targeta de crèdit de lUsuari. Tant si la forma de pagament es realitza mitjançant targeta de crèdit o dèbit o mitjançant PayPal, el càrrec s'efectuarà en el moment en què Project Lobster enviï la Confirmació de l'ordre a l'Usuari.

II. Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

El tipus d'IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció del producte concret de què es tracti.

Informació especial sobre la compra d'ulleres graduades

Project Lobster distribueix ulleres addicionals o de reemplaçament, no realitza graduacions de vista. En cas que el client mai hagi fet servir ulleres graduades, us recomanem que visiteu abans un òptic-optometrista o oftalmòleg, que us realitzarà la graduació i adaptació de les vostres ulleres.

Perquè Project Lobster pugui distribuir les vidres oftàlmiques al client, amb les especificacions que el seu especialista de la visió li hagi prescrit, el client ha d'entendre i acceptar les condicions següents:

I. Project Lobster us enviarà les vostres ulleres de reemplaçament d'acord amb la informació que el client hagi proporcionat a Project Lobster.

II. Confiança. Project Lobster confia que la informació que el client proporciona en fer una comanda a www.projectlobster.com és la correcta i compleix amb la prescripció que un professional de la visió li ha prescrit, ia més, que en algun moment se li ha realitzat una adaptació de la prescripció esmentada, i que aquesta ha estat ben tolerada.

III. Que la prescripció proporcionada pel seu òptic-optometrista o oftalmòleg ha estat prescrita dins dels darrers dotze mesos.

IV. Project Lobster no es farà responsable si el client no s'adapta a les ulleres graduades amb les especificacions que el client prèviament ha proporcionat a Project Lobster i que estan prescrites per un especialista de la visió.

V. Project Lobster es reserva el dret de no proveir ulleres graduades perquè les especificacions proveïdes no siguin clínicament convenients.

Devolucions i Canvis dels productes

Dret de desistiment

D'acord amb la normativa aplicable, en cas que l'Usuari estigui contractant com a consumidor, podrà desistir del contracte (excepte en els supòsits establerts per la legislació) i tornar o canviar lliurement els Productes lliurats en qualsevol moment dins del termini de quinze ( 14) dies naturals des de la data de lliurament del mateix (el “Termini de Desistiment”). El dret de desistiment esmentat no és vàlid respecte a aquells productes que s'hagin confeccionat d'acord amb les especificacions fetes pel comprador o clarament personalitzats.

Un cop realitzada la inspecció pertinent del Producte retornat a l'efecte que es compleixin els requisits establerts a l'apartat c) següent i en el supòsit que el

Usuari no decideixi fer un canvi, Project Lobster reemborsarà a l'Usuari l'import del Producte, llevat de les despeses d'enviament que aniran a càrrec de l'Usuari segons el que s'inclou a continuació: La recollida del producte per part de Project Lobster a Espanya i Portugal tindrà un preu de 5€ i la recollida del producte per part de Project Lobster a la resta d'Europa tindrà un preu de 10€.

Transcorregut el Termini de Desistiment, no s'acceptaran canvis ni devolucions de productes. Únicament s'acceptaran canvis pels Productes que hagin pogut resultar defectuosos d'acord amb el que estableix l'apartat b) següent.

Devolució o substitució de productes defectuosos

En cas que l'Usuari consideri que el Producte no s'ajusta a les especificacions establertes per a aquest Producte, cal que us poseu en contacte amb Project Lobster de manera immediata a través d'un correu electrònic a l'adreça de contacte hello@projectlobster.com facilitant els dades del producte, així com informant del defecte que té i de si opta per la devolució o la substitució per un producte idèntic.

L'Usuari podrà tornar els Productes, al lloc on es van lliurar, a un missatger que Project Lobster enviarà o bé tornar el Producte pels seus propis mitjans. Un cop realitzada la inspecció pertinent del Producte retornat, Project Lobster enviarà, dins d'un termini raonable, un correu electrònic a l'Usuari informant-lo de si escau la devolució o substitució del Producte (la “Decisió de Devolució o Substitució”). En aquest cas, la devolució o substitució del Producte s'efectuarà com més aviat millor i, en qualsevol cas, dins dels trenta (14) dies naturals següents a la data d'enviament de la Decisió de Devolució o Substitució.

En cas que sigui procedent la devolució, Project Lobster reemborsarà íntegrament a l'Usuari el preu del Producte a més de les despeses d'enviament assumides per l'Usuari. Si l'Usuari ha optat per la substitució, Project Lobster correrà amb totes les despeses d'enviament.

Disposicions comunes a les devolucions

L'Usuari haurà de complir els següents requisits per fer ús del dret de desistiment, així com per poder realitzar devolucions i substitucions de Productes:

I. Per organitzar la recollida del Producte, l'usuari haurà de posar-se prèviament en contacte amb Project Lobster enviant un correu electrònic a l'adreça de contacte hello@projectlobster.com;

II. L'Usuari podrà acreditar l'exercici del dret de desistiment de qualsevol manera admesa en dret, considerant-se en tot cas vàlidament exercitat mitjançant la devolució del Producte;

III. El producte s'ha de tornar en les mateixes condicions que en les que es va rebre. Project Lobster no reemborsarà cap quantitat si el Producte ha patit algun dany, per la qual cosa l'Usuari haurà de ser curós amb el Producte mentre estigui en la seva possessió;

iv La devolució s'efectuarà al mateix mitjà de pagament que l'Usuari va utilitzar per pagar el Producte.

Ús de la Web

Project Lobster proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis o dades (d'ara endavant “els continguts”) a Internet pertanyents a Project Lobster a què l'usuari pugui tenir accés. L'usuari assumeix la responsabilitat de fer servir el portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre, l'usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Project Lobster ofereix a través del web.

Tot i haver adoptat les mesures tècniques al vostre abast, PROJECT LOBSTER no es responsabilitza ni garanteix que l'accés a la pàgina web sigui ininterromput o que estigui lliure d'error. Tampoc no es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual es pugui accedir a través de la Pàgina Web, estigui lliure d'error o causi un dany. En cap cas, PROJECT LOBSTER serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés i navegació per la Pàgina Web, incloent-hi, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

PROJECT LOBSTER no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als Usuaris per un ús inadequat de la Pàgina Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer mentre l'Usuari navega per ella.

PROJECT LOBSTER realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer a la Pàgina Web. Tot i això, PROJECT LOBSTER no garanteix, ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts que poguessin aparèixer a la Pàgina Web.

Condicions del lloc web i acceptació

Aquestes condicions regulen la visita del lloc web www.projectlobster.com. La visita del lloc web suposa l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions. Si no esteu d'acord amb les Condicions, no tindreu dret a visitar el lloc www.projectlobster.com. El servei datenció de consultes daquest lloc web també està regulat per aquestes Condicions.

La informació que apareix a la Pàgina Web és la vigent a la data de la seva última actualització. PROJECT LOBSTER no es fa responsable de l'actualitat i la idoneïtat de les informacions contingudes en aquesta.

No es podrà alterar, canviar, modificar o adaptar la pàgina web per part de l'usuari. PROJECT LOBSTER es reserva la facultat d'efectuar totes les actualitzacions, canvis i modificacions que estime convenients, podent fer ús de tal facultat en qualsevol moment i sense avís previ.

Accés i visita del lloc web

La prestació del servei del lloc web per part de Project Lobster té caràcter gratuït, i no exigeix ​​la subscripció prèvia o registre de l'usuari.

Us comprometeu a utilitzar el lloc web, els seus continguts i el servei de Project Lobster, de conformitat amb la llei i les presents Condicions, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, vostè s'obliga a no utilitzar el lloc web, els seus continguts i el servei de Project Lobster amb fins o efectes il·lícits, contraris al contingut d'aquestes Condicions, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web i/o els seus continguts i/o el servei de Project Lobster o impedir-ne la normal utilització o gaudi per part d'altres persones.

Us heu d'abstenir de manipular les dades identificatives de Project Lobster que s'ofereixen a l'espai web www.projectlobster.com.

Us heu d'abstenir de manipular els dispositius tècnics de protecció de continguts o d'informació, i en general de configuració de l'espai web www.projectlobster.com.

Limitació de garanties i responsabilitats

Project Lobster no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el vostre sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el vostre sistema informàtic. Project Lobster exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la presència de virus oa la presència d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers de vostè i en general dels usuaris del lloc web.

Tot i haver adoptat les mesures tècniques al vostre abast, PROJECT LOBSTER no es responsabilitza ni garanteix que l'accés a la pàgina web sigui ininterromput o que estigui lliure d'error. Tampoc no es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual es pugui accedir a través de la Pàgina Web, estigui lliure d'error o causi un dany. En cap cas, PROJECT LOBSTER serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés i navegació per la Pàgina Web, incloent-hi, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

PROJECT LOBSTER no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als Usuaris per un ús inadequat de la Pàgina Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer mentre l'Usuari navega per ella.

Drets d'autor, propietat intel·lectual i industrial

Utilitzeu aquest text per share information sobre el vostre brand with your customers. Descriu el producte, share announcements, or welcome customers to your store.

Drets d'autor, propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del lloc web www.projectlobster.com i del servei de Project Lobster són de propietat exclusiva i mundial de Project Lobster incloent-hi sense limitació, disseny gràfic, logos, imatges, textos, marques i altres signes distintius, en qualsevol dels llenguatges de programació utilitzats o utilitzables, així com tot el programari de funcionament i desenvolupament del lloc web. Queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació al públic, cessió i qualsevol altre acte o modalitat dexplotació que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets dexplotació.

Totes les marques que apareixen al lloc web www.projectlobster.com són marques registrades i de propietat de Project Lobster.

Dispositius tècnics denllaç

El lloc web posa sovint a disposició de lusuari dispositius tècnics denllaç (links, banners o botons), directoris i eines de cerca que permeten als usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers. Project Lobster no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els serveis disponibles als llocs enllaçats, ni controla, exerceix vigilància o aprova els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius, i qualsevol altra classe de material en aquests llocs enllaçats.

Per tant, Project Lobster declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que estigui fora d'aquest lloc web i no gestionada per Project Lobster. La funció dels links que apareixen és exclusivament informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre la matèria a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest lloc web. Aquests enllaços no suposen un suggeriment, invitació o recomanació per a la visita dels llocs de destinació, i per això, Project Lobster no serà responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços hipertextuals.

Llei i Jurisdicció

Aquestes Condicions així com qualsevol relació entre vostè i Project Lobster, es regiran per la legislació espanyola.

Per a qualsevol qüestió litigiosa entre vostè i Project Lobster derivada de l'existència o contingut d'aquestes Condicions o de la seva visita al lloc web, ambdues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva de del país.